Przejdź do treści

Uchwała Nr IX/73/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej

199 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/72/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu Komisji Budżetowej

211 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/71/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 , Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym działanie 22. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2.

205 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/70/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP z dnia lata 2017-2027

198 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/69/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na rok 2017

207 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/68/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2017 oraz zasad jej opłacania

245 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/67/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2016-2027

197 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/66/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2016

692 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/65/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty"

339 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/64/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Dwory i pałace południowego Bałtyku - zwiększenie potencjałów dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku

388 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/63/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie"

336 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/62/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian składu Komisji Budżetowej

199 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/61/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania członka Zarządu

198 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/60/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie odwołania członka Zarządu

193 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/59/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyboru komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Związku w wyborach uzupełniających skład Zarządu Związku

198 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/58/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2016-2027

199 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/57/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2016

598 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/56/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty"

339 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/55/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty"

339 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/54/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Adaptacja uregulowanych odcinków rzek do nowych funkcji ekologicznych"

342 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/53/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego Jezioro Rybackie na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Parsęta Nr -1

337 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/52/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację projektu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" z WFOŚiGW w Szczecinie

210 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/51/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2016-2022

198 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/50/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2016

731 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/49/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"

368 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/48/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2015

197 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/47/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. ZMiGDP

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/46/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Przyszłość edukacji to 3D"

206 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/45/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

310 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/44/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany WPF ZMiGDP na lata 2016-2022

688 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/43/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2016

385 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/42/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"

209 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/41/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP"

213 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/40/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty

202 KBPobierz na dyskPodgląd pliku