Przejdź do treści

ZDPI. 2110.1.7.2016

Dyrektor Biura Związku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:

- stanowisko ds. obwodów rybackich – 1 etat,

2. Nazwa i adres jednostki:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
ul. Szymanowskiego 17,
78-230 Karlino.

3. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- biegła obsługa komputera.

- prawo jazdy kat. B

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 5 lat

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      wykonywanie zadań w ramach realizowanego konkursu dot. użytkowania obwodu rybackiego rzeki Parsęty,

2)      sporządzanie umów i zleceń w zakresie realizowanego zadania,

3)      rzetelne, terminowe i dokładne opracowywanie sprawozdań w ramach realizacji zadania oraz raportowanie o postępach w ich realizacji,

4)      nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z różnymi instytucjami i organizacjami                   w celu prawidłowej realizacji zadania,

5)      koordynacja oraz monitorowanie działań związanych z realizacją zadania,

6)      organizacja spotkań w ramach realizowanego zadania,

7)      prowadzenie informacji i promocji,

8)      archiwizowanie dokumentów,

9)      bieżące śledzenie przepisów krajowych i UE dotyczących realizowanego projektu,

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

  1. komunikatywność,
  2. umiejętność pracy w zespole,
  3. zaangażowanie,
  4. kreatywność, samodzielność,
  5. wysoka kultura osobista,
  6. dyspozycyjność,

Osoba zatrudniona na stanowisku ds. obwodów rybackich, podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej egzaminem ( art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

6. Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kopie dokumentów poświadczających przebieg kariery zawodowej,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku

 

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 13 grudnia 2016 r. (włącznie) w sekretariacie Biura Związku w Karlinie lub przesłać pocztą na adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. ul. Szymanowskiego 17,78-230 Karlino (liczy się data wpłynięcia do Biura Związku).

8. Dodatkowe informacje:

1. Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku .

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).