Przejdź do treści

Uchwała nr XIII/107/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19.12.2017 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Gminę Połczyn- Zdrój

207 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/106/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2018-2027

201 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/105/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2018

490 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/104/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19.12.2017 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

219 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/103/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19.12.2017 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności ZMiGDP przez Gminę Ostrowice

205 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/102/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia wpf ZMiGDP na lata 2018-2027

201 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

uchwała Nr XIII/101/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na rok 2018

209 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/100/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2018 oraz zasad jej opłacania

247 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/99/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2017-2027

200 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/98/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2017

810 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

uchwała Zgromadzenia Nr XII/97/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 września 2017 r. ws prawie zakresu i formy informacji Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty o przebiegu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

347 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Zgromadzenia Nr XII/96/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Podtyp projektów 2a: Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu

212 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Zgromadzenia Nr XII/95/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia środków z FS w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektów: 2) Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

208 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Zgromadzenia Nr XII/94/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2017-2027

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Zgromadzenia Nr XII/93/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2017

570 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr XI/92/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu ZMiGDP z tytułu wykonania budżetu za rok 2016

198 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/91/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu ZMiGDP za rok 2016

204 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/90/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadań pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty" oraz "Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty"

350 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/89/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2017-2027

199 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/88/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2017

521 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/87/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Parsęty i jej dopływów

205 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/86/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ale Ryba! - czyli jak efektywnie gospodarować zasobami naturalnymi"

205 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/85/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w ZMiGDP"

201 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/84/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uzyskania tytułu prawnego do wód stojących będących własnością spółki Silka Sp. z o.o. w Stanominie znajdujących się w miejscowości Gruszewo

337 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/83/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do konkursu ofert na oddanie w użytkowanie Jeziora Baczyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica - nr 1

337 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/82/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na rok 2017

529 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/81/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. ws prawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2017-2027

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/80/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2017

642 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/79/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne"

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/78/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne"

202 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/77/16 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ochrona zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty"

202 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/76/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty"

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/75/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty w roku 2017 - etap II"

337 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/74/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty w roku 2017 - etap I"

337 KBPobierz na dyskPodgląd pliku