Przejdź do treści

ZDPI. 2110.1.2.2017

Dyrektor Biura Związku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:

- stanowisko ds. ichtiologii – 1 etat,

2. Nazwa i adres jednostki:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

ul. Szymanowskiego 17,

78-230 Karlino.

3. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe na kierunku rybackim,

- doświadczenie zawodowe w rybactwie śródlądowym powyżej 2 lat,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- biegła obsługa komputera,

- prawo jazdy kat. B

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- wykonywanie zadań w ramach użytkowania obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr 1,

- sporządzanie umów i zleceń w zakresie realizowanego zadania,

- rzetelne, terminowe i dokładne opracowywanie sprawozdań w ramach realizacji zadania oraz raportowanie o postępach w ich realizacji,

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z różnymi instytucjami i organizacjami w celu prawidłowej realizacji zadania,

- koordynacja oraz monitorowanie działań związanych z realizacją zadania,

- organizacja spotkań w ramach realizowanego zadania,

- prowadzenie informacji i promocji,

- archiwizowanie dokumentów,

- bieżące śledzenie przepisów krajowych i UE dotyczących realizowanego projektu.

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- doświadczenie w zakresie gospodarki rybackiej, wędkarstwa i turystyki wędkarskiej,

- znajomość ekosystemu Dorzecza Parsęty,

- komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- zaangażowanie,

- kreatywność, samodzielność,

- wysoka kultura osobista,

- dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na stanowisku ds. ichtiologii, podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej egzaminem (art 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

6. Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kopie dokumentów poświadczających przebieg kariery zawodowej,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku

 

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 29 września 2017 r. (włącznie) w sekretariacie Biura Związku w Karlinie lub przesłać pocztą na adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. ul. Szymanowskiego 17,78-230 Karlino (liczy się data wpłynięcia do Biura Związku).

 

8. Dodatkowe informacje:

1.       Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2.       Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku .

3.       Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1593 z pózn. zm.).