Przejdź do treści

1. nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:

 • stanowisko ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej
 • 1 etat,

2. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu
Lipie 16
78-331 Rąbino

3. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe przyrodnicze, rolnicze lub ochrona środowiska,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • biegła obsługa komputera.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • obsługa i rozliczanie pobytów dzieci i młodzieży w Ośrodku,
 • współtworzenie treści edukacyjnych i scenariuszy zajęć,
 • prowadzenie badań i eksperymentów laboratoryjnych i terenowych,
 • archiwizacja dokumentacji pobytowej uczniów i opiekunów,
 • organizacja imprez mających na celu popularyzację wiedzy ekologicznej i promocji Ośrodka,
 • utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi instytucjami i organami zajmującymi się edukacją z zakresu ochrony środowiska,
 • współudział w opracowywaniu wniosków do funduszy pomocniczych i innych,
 • organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 • prowadzenie zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy i ochroną przeciwpożarową Ośrodka,
 • prowadzenie strony internetowej Ośrodka.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. komunikatywność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. zaangażowanie,
 4. kreatywność, samodzielność,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. dyspozycyjność,
 7. doświadczenie przy rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE,
 8. znajomość przepisów wykonawczych niezbędnych do prowadzenia spraw organizacyjnych,
 9. posiadanie prawa jazdy,
 10. mile widziana znajomość języka niemieckiego lub/i angielskiego.

Osoba zatrudniona na stanowisku – referent/specjalista/podinspektor/ ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej egzaminem (art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

6. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcie pracy na w/w stanowisku

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 28 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 (włącznie) w sekretariacie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Lipie 16, 78-331 Rąbino  ( decyduje data wpływu do Ośrodka)

8. Dodatkowe informacje:

 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku naboru przed podpisaniem umowy o pracę.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZMiGDP  oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).