Przejdź do treści

ZDPI. 2110.1.4.2017

Dyrektor Biura Związku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:

- stanowisko ds. inwestycji – 1 etat,

2. Nazwa i adres jednostki:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
ul. Szymanowskiego 17,
78-230 Karlino.

3. Wymagania niezbędne:

 - obywatelstwo polskie

- wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, inżynieria środowiska lub inne pokrewne)

- obsługa komputera w zakresie microsoft word i excell, powepint

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- realizacja projektu zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

- realizacja projektu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z różnymi instytucjami i organizacjami w celu prawidłowej realizacji projektu,

- rzetelne, terminowe i dokładne opracowywanie sprawozdań i wniosków o płatność w ramach realizacji projektu oraz raportowanie o postępach w jego realizacji,

- prowadzenie informacji i promocji zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

- archiwizowanie dokumentów zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

- inne czynności związane z realizacją projektu.

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

  1. komunikatywność,
  2. umiejętność pracy w zespole,
  3. zaangażowanie,
  4. kreatywność, samodzielność,
  5. wysoka kultura osobista,
  6. dyspozycyjność,
  7. posiadanie prawa jazdy kat. B,
  8. doświadczenie zawodowe potwierdzone dokumentami,
  9. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Osoba zatrudniona na stanowisku ds. inwestycji, podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej egzaminem( art 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ().

6. Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kopie dokumentów poświadczających przebieg kariery zawodowej,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku

 

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 27 listopada 2017 r. (włącznie) w sekretariacie Biura Związku w Karlinie lub przesłać pocztą na adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. ul. Szymanowskiego 17,78-230 Karlino (liczy się data wpłynięcia do Biura Związku).


8. Dodatkowe informacje:

1. Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku.

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 92).