Przejdź do treści

ZDPI. 2110.1.1.2018

Dyrektor Biura Związku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:
- stanowisko ds. współpracy z zagranicą – 1 etat,

 

2. Nazwa i adres jednostki:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
ul. Szymanowskiego 17,
78-230 Karlino.

 

3. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie potwierdzone odpowiednimi dokumentami lub certyfikatami,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- biegła obsługa komputera,

- znajomość zasad realizacji, sprawozdawczości i rozliczania projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Interreg V A),

- znajomość unijnych programów dla przedsiębiorców (rodzaje programów, zasady ubiegania się o wsparcie, kwalifikowalność wydatków),

- ogólna wiedza na temat prowadzenia działalności gospodarczej (rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej),

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- przygotowanie konferencji, spotkań i szkoleń,

- nawiązywania i utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorcami i partnerami z Niemiec,

- opracowywanie wniosków o płatność  w ramach realizacji projektu oraz sprawozdań z jego realizacji,

- monitorowanie postępów w realizacji umów w ramach projektu,

- aktualizacja portalu internetowego,

- inne czynności związane z realizacją projektu.

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

  1. komunikatywność,
  2. umiejętność pracy w zespole,
  3. zaangażowanie,
  4. kreatywność, samodzielność,
  5. wysoka kultura osobista,
  6. dyspozycyjność,
  7. posiadanie prawa jazdy kat. B,
  8. znajomość języka angielskiego mile widziana

 

Osoba zatrudniona na stanowisku ds. współpracy z zagranicą, podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej egzaminem (art 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).

 

6. Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kopie dokumentów poświadczających przebieg kariery zawodowej,

- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka niemieckiego,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku

 

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 12 lutego 2018 r. (włącznie) w sekretariacie Biura Związku w Karlinie lub przesłać pocztą na adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. ul. Szymanowskiego 17,78-230 Karlino (liczy się data wpływu do Biura Związku).


8. Dodatkowe informacje:

1. Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku.

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 92).