Przejdź do treści

ZDP.I.2110.4.1.2018

Dyrektor Biura Związku ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. księgowości:

1. nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy

- stanowisko  ds. księgowości,
- 1 etat,

2. Nazwa i adres jednostki:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
ul. Szymanowskiego 17,
78-230 Karlino.

3. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 2-letnia praktyka w księgowości lub wyższe ekonomiczne,

- znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych i przepisów wykonawczych dot. funkcjonowania jednostki budżetowej,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- biegła obsługa komputera.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- obsługa systemu finansowo-księgowego,

- prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na zadania,

- prowadzenie ewidencji księgowej dla projektów inwestycyjnych i bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych instytucji zewnętrznych,

- ewidencja i windykacja dochodów związanych z działalnością Biura, wkładów na realizację projektów pochodzących od gmin, w tym ściąganie i naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat,

- sporządzanie zestawień, sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków oraz z należności i zobowiązań,

- prowadzenie bieżącej analizy porównawczej realizowanych wydatków z kwotami określonymi w planie finansowych jednostki,

- prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku trwałego jednostki, naliczanie umorzeń i amortyzacji składników majątkowych,

- rozliczanie, sporządzanie deklaracji JPK w zakresie podatku od towarów i usług

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

  1. komunikatywność,
  2. umiejętność pracy w zespole,
  3. zaangażowanie,
  4. kreatywność, samodzielność,
  5. wysoka kultura osobista,
  6. dyspozycyjność.
  7. znajomość przepisów dot. podatków od towarów i usług
  8. doświadczenie w jst

Osoba zatrudniona na stanowisku - specjalista/podinspektor/inspektor ds. księgowości, podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej egzaminem( art 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(Dz.U. Nr 223, poz. 1458)

6. Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o niekaralności,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do podjęcie pracy na w/w stanowisku

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 19 marca 2018 r. (włącznie) w sekretariacie Biura Związku w Karlinie lub przesłać pocztą na adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. ul. Szymanowskiego 17,78-230 Karlino (liczy się data wpływu do Biura Związku).

8. Dodatkowe informacje:

1. Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku .

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).