Przejdź do treści

1. nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy

 • stanowisko ds. edukacji ekologicznej,
 • 1 etat.

2. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu< br />Lipie 16
78-331 Rąbino

3. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • biegła obsługa komputera.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • obsługa i rozliczanie pobytów dzieci i młodzieży w Ośrodku,
 • współtworzenie treści edukacyjnych i scenariuszy zajęć,
 • prowadzenie badań i eksperymentów laboratoryjnych i terenowych,
 • archiwizacja dokumentacji pobytowej uczniów i opiekunów,
 • organizacja imprez mających na celu popularyzację wiedzy ekologicznej i promocji Ośrodka,
 • utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi instytucjami i organami zajmującymi się edukacją z zakresu ochrony środowiska.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie,
 • kreatywność, samodzielność,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • posiadanie prawa jazdy,
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego.

Osoba zatrudniona na stanowisku – edukacji ekologicznej podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej egzaminem (art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

6. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy),
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 27 września 2018 r. (włącznie) w sekretariacie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Lipie 16, 78-331 Rąbino (decyduje data wpływu do Ośrodka) lub na e-mail: ekologia.lipie@lipie.org.pl w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7.30 do 15.30.

8. Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.