Przejdź do treści

ZDPI.2110.7.2.2018.JM

Dyrektor Biura Związku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1. nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:

- stanowisko ds. informatycznych,

- 1/2 etatu

2. Nazwa i adres jednostki:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

ul. Szymanowskiego 17,

78-230 Karlino.

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka
 • dobra znajomość zagadnień informatycznych, obsługa oprogramowania,
 • znajomość języka angielskiego (na poziomie dokumentacji technicznej)
 • znajomość systemów operacyjnych Windows oraz pakietów biurowych Microsoft Office,
 • prawa jazdy B,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnianiem funkcjonowania urzędów zrzeszonych w Związku i obsługi interesantów,

 • nadzór nad prawidłowością realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu…”,
 • współpraca z beneficjentami ww projektu,
 • współpraca z firmami realizującymi serwis sprzętu zakupionego w ramach projektu,
 • współpraca z ubezpieczycielami odnośnie zgłaszania jak i przebiegu realizacji zgłoszeń dot. sprzętu.
 • Pomoc w obsłudze, rozwiązywanie drobnych problemów dot. oprogramowania i komputerów.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

·         komunikatywność,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         zaangażowanie,

·         kreatywność, samodzielność,

·         wysoka kultura osobista,

·         posiadanie doświadczenia zawodowego( praca na stanowisku informatyka),

·         dyspozycyjność.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku- informatyka, podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej egzaminem (art 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

 

6. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy),
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 17 grudnia 2018 r. (włącznie) w sekretariacie Biura Związku w Karlinie, przesłać pocztą na adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17,78-230 Karlino lub na e-mail: zmigdp@parseta.org.pl w godzinach pracy Biura tj. od 7.30 do 15.30.

8. Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku .

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko informatyka ogłoszonym 6 września 2018 r. i prowadzonym przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.