Przejdź do treści

Dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologicznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy
- stanowisko ds. edukacji ekologicznej,
- 1 etat.

2. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Lipie 16

78-331 Rąbino 


3. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane przyrodnicze

- doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- biegła obsługa komputera.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych,

- obsługa i rozliczanie pobytów dzieci i młodzieży w Ośrodku,

- współtworzenie treści edukacyjnych i scenariuszy zajęć,

- prowadzenie badań i eksperymentów laboratoryjnych i terenowych,

- archiwizacja dokumentacji pobytowej uczniów i opiekunów,

- organizacja imprez mających na celu popularyzację wiedzy ekologicznej i promocji Ośrodka,

- utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi instytucjami i organami zajmującymi się edukacją z zakresu ochrony środowiska.

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 - komunikatywność,

 - umiejętność pracy w zespole,

 - zaangażowanie,

 - kreatywność, samodzielność,

 - wysoka kultura osobista,

 - dyspozycyjność,

 - posiadanie prawa jazdy,

 - mile widziana znajomość języka niemieckiego.

Osoba zatrudniona na stanowisku – edukacji ekologicznej podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej egzaminem (art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260).

 

6. Wymagane dokumenty:
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

- kopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy),

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

 

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 15 kwietnia 2019 r. (włącznie) w sekretariacie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu lub przesłać pocztą na adres
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Lipie 16, 78-331 Rąbino  (decyduje data wpływu do Ośrodka)  lub na e-mail: ekologia.lipie@lipie.org.pl w godzinach pracy Ośrodka  tj. od 7.30 do 15.30.


8. Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)  oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

 

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko pracownika ds. edukacji ekologicznej ogłoszonym 04 kwietnia 2019 r. i prowadzonym przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.