Przejdź do treści

Dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologicznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy
- główny księgowy,
- 1/1 lub 1/2 etatu( umowa na zastępstwo).

2. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Lipie 16
78-331 Rąbino.

3. Wymagania niezbędne:

-obywatelstwo polskie,

- ukończone ekonomiczne  studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości albo ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki  w księgowości
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- sporządzanie planów finansowych jednostki,

- bieżąca kontrola terminowości i prawidłowości dokumentacji księgowej, zgodności, kompletności i rzetelności operacji gospodarczych i finansowych,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej naliczania wynagrodzeń, ( listy płac, karty wynagrodzeń, rachunki do umów zleceń, itp.), rozrachunki z ZUS ( dokumenty rozliczeniowe), Urzędem Skarbowym (deklaracje podatkowe)

- obsługa bankowa - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- czuwanie nad prawidłowością wykonania budżetu jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie spraw z zakresu działalności socjalnej,

 - prowadzenie rachunkowości Ośrodka,

 - bieżąca analiza dochodów i wydatków pod kątem ich zgodności z planem finansowo-rzeczowym jednostki,

- wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,

 - sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki,

- obsługa systemu finansowo-księgowego, budżetowego, kadrowo-płacowego,

- prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na zadania, programy, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

- ewidencja i windykacja dochodów związanych z działalnością Ośrodka, w tym ściąganie i naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat,

- prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku trwałego jednostki, naliczanie umorzeń i amortyzacji składników majątkowych. 

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 - doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

 - znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych i przepisów wykonawczych dot. funkcjonowania jednostki budżetowej.

 

6. Wymagane dokumenty:
- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy),

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

 

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 15 kwietnia 2019 r. (włącznie) w sekretariacie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Lipie 16, 78-331 Rąbino  (decyduje data wpływu do Ośrodka)  lub na e-mail: ekologia.lipie@lipie.org.pl w godzinach pracy Ośrodka  tj. od 7.30 do 15.30.


8. Dodatkowe informacje:

1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko głównego księgowego ogłoszonym 04 kwietnia 2019 r. i prowadzonym przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.