Przejdź do treści

ZDPI.2110.1.2020

Dyrektor Biura Związku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (na czas realizacji projektu):

1. Nazwa i adres jednostki:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
ul. Szymanowskiego 17,
78-230 Karlino.

2. nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy

- stanowisko ds. zamówień publicznych,

3. Wymagania niezbędne:

-obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie kwalifikacji zawodowych, co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia lub obsługi zamówień publicznych
- biegła obsługa komputera.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

komunikatywność,

umiejętność pracy w zespole,

zaangażowanie,

kreatywność, samodzielność,

wysoka kultura osobista,

dyspozycyjność,

posiadanie prawa jazdy.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- przygotowanie merytoryczne i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne,

- przygotowanie propozycji uzasadnienia do zastosowania odpowiednich trybów określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

- przygotowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego podlegających przepisom ustawy, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń we współpracy z Kierownikiem Projektu,

- udział w ocenie i badaniu ofert;

- przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, propozycji uzasadnienia odrzucenia ofert, wykluczenia wykonawcy,

- sporządzanie umów i zleceń w zakresie realizowanych zadań,

- sporządzanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej postępowań, do których nie stosuje się ustawy - we współpracy z Kierownikiem Projektu,

- weryfikacja merytoryczna dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przygotowanej przez Partnerów Projektu,

6.  Warunki pracy na wskazanym stanowisku

- praca w wymiarze pełnego etatu

- praca przy komputerze

- stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku (w budynku jest winda)

7. Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje

- oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na w/w stanowisku,

- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia zamieszczoną na stronie bip.parseta.org.pl w zakładce Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

8. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 02 marca 2020 r. (włącznie) w sekretariacie Biura Związku w Karlinie lub przesłać pocztą na adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. ul. Szymanowskiego 17,78-230 Karlino (liczy się data wpływu).

9. Dodatkowe informacje:

1. Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku .

 

Klauzula informacyjna

550 KBPobierz na dysk

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

525 KBPobierz na dysk