Przejdź do treści

ZDPI. 2110.2.1.2020

Dyrektor Biura Związku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:
- stanowisko ds. współpracy z zagranicą – 1 etat,

2. Nazwa i adres jednostki:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
ul. Szymanowskiego 17,
78-230 Karlino.

3. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie lub wyższe,

- biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie potwierdzone odpowiednimi dokumentami lub certyfikatami,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- biegła obsługa komputera,

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- przygotowanie konferencji, spotkań i szkoleń,

- nawiązywania i utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorcami i partnerami z Niemiec,

- opracowywanie wniosków o płatność  w ramach realizacji projektu unijnego oraz sprawozdań z jego realizacji,

- monitorowanie postępów w realizacji umów zawieranych w ramach projektu,

- aktualizacja portalu internetowego,

- inne czynności związane z realizacją projektu.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

  1. komunikatywność,
  2. umiejętność pracy w zespole,
  3. zaangażowanie,
  4. kreatywność, samodzielność,
  5. wysoka kultura osobista,
  6. dyspozycyjność,
  7. posiadanie prawa jazdy kat. B,
  8. znajomość języka angielskiego mile widziana

 

Osoba zatrudniona na stanowisku- ds. współpracy z zagranicą, podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej egzaminem (art 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

6. Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kopie dokumentów poświadczających przebieg kariery zawodowej,

- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka niemieckiego,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 23 października 2020 r. (włącznie) w sekretariacie Biura Związku w Karlinie, przesłać pocztą na adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17,78-230 Karlino lub na e-mail: zmigdp@parseta.org.pl w godzinach pracy Biura tj. od 7.30 do 15.30.


8. Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku .

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko ds. współpracy z zagranicą ogłoszonym 7 października 2020 r. i prowadzonym przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.