Przejdź do treści

ZDPI. 2110.2.2.2020

Dyrektor Biura Związku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1. nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:
- stanowisko ds. współpracy z zagranicą – 1 etat,

2. Nazwa i adres jednostki:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
ul. Szymanowskiego 17,
78-230 Karlino.

3. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie lub wyższe,
- biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie potwierdzone odpowiednimi dokumentami lub certyfikatami,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- biegła obsługa komputera,

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- przygotowanie konferencji, spotkań i szkoleń,
- nawiązywania i utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorcami i partnerami z Niemiec,
- opracowywanie wniosków o płatność  w ramach realizacji projektu unijnego oraz sprawozdań z jego realizacji,
- monitorowanie postępów w realizacji umów zawieranych w ramach projektu,
- aktualizacja portalu internetowego,
- inne czynności związane z realizacją projektu.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole,
- zaangażowanie,
- kreatywność, samodzielność,
- wysoka kultura osobista,
- dyspozycyjność,
- posiadanie prawa jazdy kat. B,
- znajomość języka angielskiego mile widziana

Osoba zatrudniona na stanowisku ds. współpracy z zagranicą, podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej egzaminem (art 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

6. Wymagane dokumenty:
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- kopie dokumentów poświadczających przebieg kariery zawodowej,
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka niemieckiego,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o niekaralności,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 06 listopada 2020 r. (włącznie) w sekretariacie Biura Związku w Karlinie, przesłać pocztą na adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17,78-230 Karlino lub na e-mail: zmigdp@parseta.org.pl w godzinach pracy Biura tj. od 7.30 do 15.30.

8. Dodatkowe informacje:
Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku.


10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko ds. współpracy z zagranicą ogłoszonym 7 października 2020 r. i prowadzonym przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.