Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

99 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

25 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia

662 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Umowy

651 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

58 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

49 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

50 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art 125 ust. 1 ustawy PZP

29 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

32 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz osób

53 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia

16.2 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Unieważnienie

26 KBPobierz na dyskPodgląd pliku