Przejdź do treści

Remont stropodachu Przedszkola Samorządowego nr 2 w Połczynie-Zdroju

Identyfikator postępowania (ID) na "miniPortalu":

c3ba17bd-db04-4ac2-af5b-12847e2f7d64

Link do ogłoszenia na "miniPortalu":

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c3ba17bd-db04-4ac2-af5b-12847e2f7d64

Identyfikator postępowania

28 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

113 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja warunków zamówienia

50 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

51 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

31 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz wykonanych zamówień

28 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

27 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji z art 125 ust 1

28 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

18.2 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany

261 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do projektu

48 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do projektu

61 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do projektu

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

406 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar robót

72 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zgłoszenie zamiaru wykonania robot

144 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

618 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

615 KBPobierzPodgląd pliku