Przejdź do treści

Budowa Polsko- Niemieckiego Ogrodu Naukowo-Przyrodniczego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Identyfikator postępowania (ID) na „miniPortalu”:

5a3a0ce5-f9c9-4f1a-b104-7ee818ded134

Link do ogłoszenia na „miniPortalu”:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5a3a0ce5-f9c9-4f1a-b104-7ee818ded134

Identyfikator postępowania

26 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

116 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja warunków zamówienia

119 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

123 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

31 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz wykonanych zamówień

28 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

27 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji z art. 125 ust. 1

28 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

28 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany - nieaktualny

48 MBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

2.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar robót

285 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót

2.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zaświadczenie o braku sprzeciwu

66 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści SWZ

683 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

40 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt budowlany zmieniony 27.07.2021

48 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

685 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

616 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze oferty

45 KBPobierz na dyskPodgląd pliku