Przejdź do treści

Informacja z otwarcia ofert

640 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

641 KBPobierzPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

27 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

118 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

610 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza oferty

33 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wykazu osób.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych.

30 KBPobierzPodgląd pliku