Przejdź do treści

Informacja z otwarcia ofert

642 KBPobierzPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

26 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

112 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

621 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

31 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

29 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

30 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz wykonanych zamówień

31 KBPobierzPodgląd pliku

Projekty wykonawcze

76 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar robót

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Inwentaryzacje drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowlanym

384 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wzór tablicy informacyjnej

406 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

31 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna

706 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

40 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zapytania i wyjaśnienia

242 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

644 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

260 KBPobierz na dyskPodgląd pliku