Przejdź do treści

Dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:

 • stanowisko tłumacza – 1/2 etatu,

2. Nazwa i adres jednostki:

 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej
 • Lipie 16,
 • 78-331 Rąbino,

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie potwierdzone odpowiednimi dokumentami lub certyfikatami,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • biegła obsługa komputera,

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • tłumaczenie i organizowanie konferencji, spotkań, dni otwartych i szkoleń,
 • tłumaczenie zajęć dydaktycznych,
 • obsługa i rozliczanie pobytów dzieci i młodzieży w Ośrodku w języku niemieckim,
 • opieka nad uczestnikami podczas zajęć wyjazdowych,
 • uczestnictwo w spotkaniach z partnerami z Niemiec,
 • archiwizacja dokumentacji pobytowej uczniów i opiekunów w wersji niemieckiej,
 • tłumaczenie badań laboratoryjnych i eksperymentów terenowych,
 • współudział w opracowywaniu wniosków do funduszy pomocowych i ich rozliczeń,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi instytucjami i organami zajmującymi się edukacją z zakresu ochrony środowiska na terenie Niemiec,
 • inne czynności związane z realizacją projektu.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. komunikatywność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. zaangażowanie,
 4. kreatywność, samodzielność,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. dyspozycyjność,
 7. posiadanie prawa jazdy kat. B.

Osoba zatrudniona na stanowisku- tłumacza, podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej egzaminem (art 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

6. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kopie dokumentów poświadczających przebieg kariery zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka niemieckiego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 14 lutego 2022 r. (włącznie) w sekretariacie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, przesłać pocztą na adres: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lipie 16, 78-331 Rąbino, lub na e-mail: ekologia.lipie@lipie.org.pl w godzinach pracy biura OEE tj. od 7.30 do 15.30.

8. Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu .

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko tłumacza ogłoszonym 4 lutego 2022 r. i prowadzonym przez Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.