Przejdź do treści

Produkcja narybku dla obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr 1

Identyfikator postępowania (ID) na „miniPortalu”:
e59ccbd1-9c30-4b9e-bdfd-079476dede3a

Link do ogłoszenia na „miniPortalu”:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e59ccbd1-9c30-4b9e-bdfd-079476dede3a

Identyfikator postępowania

27 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

108 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja warunków zamówienia

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

606 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

29 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

30 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

25 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

27 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP

28 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz osób

51 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

31 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

80 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

81 KBPobierzPodgląd pliku