Przejdź do treści

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym na wykonanie wyceny służebności przesyłu


__________________________________________________________________________
„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II” Projekt nr POIS.01.01.00-00-067/08
_________________________________________________________________________________________                                                                   

JRP.ZO.KO.352/1.1/10                                                           Karlino, dnia 05 sierpnia 2011 r.
 
Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek
w imieniu i na rzecz której działa:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino
www.bip.parseta.org.pl, www.fs.parseta.pl 
adres do korespondencji:
Jednostka Realizująca Projekt
„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”
ul. Koszalińska 96a, 78-230 Karlino
tel. +48 94 311 62 07 fax +48 94 311 64 59
e-mail: jrp@fs.parseta.pl                                                                
 
OGŁOSZENIE
 
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym
na wykonanie wyceny służebności przesyłu
 
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym na wykonanie wyceny służebności przesyłu, ogłoszonego na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego.
 
Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania „PROJNORM” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań
 
Cena oferty najkorzystniejszej brutto: 23.124,00 PLN.
 
Uzasadnienie:
 
Wykonawca spełnia wszelkie wymagania postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a oferta przez niego złożona jest ofertą najkorzystniejszą cenowo spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 
 
 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
 
Numer oferty
 
Nazwa (firmy), siedziby i adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
cena
Razem
1
Hanna Zając prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HANZA” Hanna Zając, ul. Stokrotek 1, 75-810 Koszalin
57,14
57,14
2
Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań
i Normowania „PROJNORM” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań
100,00
100,00
3
Jan Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OPTIMAL Biuro Wycen Nieruchomości
i Doradztwa Majątkowego – Jan Witkowski
ul. Księcia Poniatowskiego 32, 57-100 Strzelin
66,89
66,89
4
Grażyna Molska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „OPUSS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska
ul. Unisławy 13B/3, 71-402 Szczecin
49,74
49,74
5
Olga Tott-Świątnicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości Olga Tott-Świątnicka ul. Pirenejska 14/2, 01-493 Warszawa
50,00
50,00