Przejdź do treści

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Usługi Inżyniera Kontraktu Rejon I Białogard - III.

JRP.3410/2/2011                                                                            Karlino, dnia 04 maja 2011 r.
                                                          
           
O G Ł O S Z E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi Inżyniera Kontraktu Rejon I Białogard - III (nr ref. JRP.3410/2/2011).
 
Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi Inżyniera Kontraktu Rejon I Białogard – III (nr ref. JRP.3410/2/2011).
 
 
I.         Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez wykonawcę:
 
Grontmij Polska Sp. z o.o.
Ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań
           (oferta nr 1).
 
Cena oferty najkorzystniejszej brutto: 123.000,00 euro.
 
 
Uzasadnienie: oferta spełnia wszelkie warunki wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest to jednocześnie jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.
 
 
II.        Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
Numer oferty
Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko wykonawcy,
siedziba albo miejsce zamieszkania 
i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
cena
 
Razem
1
 
Grontmij Polska Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań
 
100,00
100,00