Przejdź do treści

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Usługi Inżyniera Kontraktu Rejon II Kołobrzeg - II w trybie przetargu nieograniczonego

JRP.3410/1/2011                                                                      Karlino, dnia 06 kwietnia 2011 r.
„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg
 
w imieniu i na rzecz której działa Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą
w Karlinie
 
adres do korespondencji :
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Jednostka Realizująca Projekt
ul. Koszalińska 96A, 78-230 Karlino
www.bip.parseta.org.pl, www.fs.parseta.pl 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Usługi Inżyniera Kontraktu Rejon II Kołobrzeg – II
 
 
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi Inżyniera Kontraktu Rejon II Kołobrzeg – II (nr ref. JRP.3410/1/2011) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj. z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.