Przejdź do treści

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym JRP.3410/3.2/2010

JRP.3410/3.2/2010                                                                 Karlino, dnia 12 stycznia 2011 r.
                                                                      
 
 
O G Ł O S Z E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę świadczenia pomocy prawnej w związku
z realizacją Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa
w dorzeczu Parsęty” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach starej perspektywy (nr ref. JRP.3410/3/2010).
 
Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę świadczenia pomocy prawnej, w związku
z realizacją Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa
w dorzeczu Parsęty” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach starej perspektywy (nr ref. JRP.3410/3/2010).
 
 
I.         Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 
(1)     Jerzykowski i Wspólnicy. Spółka Komandytowa
pl. Brama Portowa 4, 70-225 Szczecin
(2)     Jarosław Jerzykowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Jerzykowski
pl. Brama Portowa 4, 70-225 Szczecin
      (oferta nr 1).
 
Cena oferty najkorzystniejszej brutto: 92.250,00 pln.
 
Uzasadnienie: oferta spełnia wszelkie wymagania postawione Wykonawcom
w postępowaniu oraz jest to jednocześnie jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.
 
 
 
 
 
II.        Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
Numer oferty
Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko wykonawcy,
siedziba albo miejsce zamieszkania 
i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
cena
obsługi
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie
wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
suma
ubezpieczenia
Razem
1
(1) Jerzykowski i Wspólnicy. Spółka Komandytowa
pl. Brama Portowa 4,
70-225 Szczecin
(2) Jarosław Jerzykowski zamieszkały
w Przecławiu Warzymice 171A, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Jerzykowski
pl. Brama Portowa 4,
70-225 Szczecin
50,00
40,00
10,00
100,00