Przejdź do treści

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Dostawę i montaż wysokoobrotowej wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalnię ścieków w Szczecinku„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II” Projekt nr POIS.01.01.00-00-067/08

 
JRP.3410/2/2010                                                                        Karlino, dnia 8 grudnia 2010 r.
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek
w imieniu i na rzecz której działa Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą
w Karlinie
 
adres do korespondencji :
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Jednostka Realizująca Projekt
ul. Koszalińska 96A, 78-230 Karlino
www.bip.parseta.org.pl, www.fs.parseta.pl 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Dostawę i montaż wysokoobrotowej wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalnię ścieków w Szczecinku”
 
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego na „Dostawę
i montaż wysokoobrotowej wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalnię ścieków w Szczecinku”
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj. z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.