Przejdź do treści

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż 10 szt. tablic informacyjnych"


„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II” Projekt nr POIS.01.01.00-00-067/08

JRP.ZO.MS.3410/1.2/2010                                                  Karlino, dnia 17 września 2010 r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż 10 szt. tablic informacyjnych” (nr ref.: JRP.3410/1/2010).
Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż 10 szt. tablic informacyjnych”.
I.         Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:
 
Bernard Boś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Systemy Informacji Graficznej Graf w Kielcach przy ulicy Podlasie 4, 25-108 Kielce (oferta nr 6).
 
Cena oferty najkorzystniejszej brutto: 28.596,80 pln.
 
Uzasadnienie: oferta spełnia wszelkie wymagania postawione Wykonawcom
w postępowaniu oraz jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 
II.        Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
Numer oferty
Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko wykonawcy,
siedziba albo miejsce zamieszkania  i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
cena
Razem
2.
Rafael Makowski zamieszkały w Bydgoszczy przy ulicy Granicznej 15/4, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mentor w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 122, 85-021 Bydgoszcz
85,24
85,24
3.
Studio Reklamy R s.c.
Piotr Kwiatkowski Ziemowit Kwiatkowski
Ul. Metalowa 4, 10-603 Olsztyn
89,47
89,47
4.
Marek Józefiak zamieszkały w Łodzi przy ulicy Kusocińskiego 4/54, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „IDP INTERSIGN” w Łodzi przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 6, 90-505 Łódź
75,61
75,61
5.
Outdoor 3miasto Sp. z o.o.
Ul. Ojcowska 10
80-146 Gdańsk
83,71
83,71
6.
Bernard Boś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Systemy Informacji Graficznej Graf w Kielcach przy ulicy Podlasie 4, 25-108 Kielce
100,00
100,00
7.
Dominik Rawdanowicz zamieszkały w Ostródzie przy ulicy Pauzeńskiej 5a, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dominik Rawdanowicz Studio Reklamy Wizualnej „R-PROJECT” w Ostródzie przy ulicy Pauzeńskiej 5a, 14-100 Ostróda
84,93
84,93
9.
Arkadiusz Zieliński zamieszkały w Mierzynie przy ulicy Weneckiej 18, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pędzel Reklama Arkadiusz Zieliński w Szczecinie przy ulicy Wawrzyniaka 6p, 70-392 Szczecin
71,25
71,25
10.
Roman Szarak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szarek Wydawnictwo Reklama w Słupsku przy ulicy Kołłątaja 15, 76-200 Słupsk
90,78
90,78