Przejdź do treści

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym na wykonanie wyceny nieruchomości


„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II” Projekt nr POIS.01.01.00-00-067/08
_________________________________________________________________________________________                                                                   
nr ref.: 352/2/2010                                                                  Karlino, dnia 23 lipca 2010 r.
 
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
78-230 Karlino, ul. Szymanowskiego 17
 
adres do korespondencji:
Jednostka Realizująca Projekt
„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”
78-230 Karlino, ul. Koszalińska 96A
tel. 94 311 62 07, fax 94 311 64 59, jrp@fs.parseta.pl
 
OGŁOSZENIE
 
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym
na wykonanie wyceny nieruchomości
 
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym na wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszonego na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego.
 
Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Jana Witkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „OPTIMAL Biuro Wycen Nieruchomości i Doradztwa Majątkowego – Jan Witkowski” przy ul. Księcia Poniatowskiego 32, 57-100 Strzelin
 
Cena oferty najkorzystniejszej brutto: 25.500,00 PLN.
 
Uzasadnienie: Wykonawca spełnia wszystkie wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest jednocześnie jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Numer oferty
 
Nazwa (firmy), siedziby i adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
cena
Razem
1
„OPTIMAL Biuro Wycen Nieruchomości
i Doradztwa Majątkowego – Jan Witkowski”
ul. Księcia Poniatowskiego 32, 57-100 Strzelin
100,00
100,00