Przejdź do treści

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

__________________________________________________________________________
Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II” Projekt nr POIS.01.01.00-00-067/08
_________________________________________________________________________________________
nr ref.: 352/1/2010 Karlino, dnia 10 czerwca 2010 r.
 
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
78-230 Karlino, ul. Szymanowskiego 17
adres do korespondencji:
Jednostka Realizująca Projekt
„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”
78-230 Karlino, ul. Koszalińska 96A
tel. 94 311 62 07, fax 94 311 64 59, jrp@fs.parseta.pl
 
OGŁOSZENIE
 
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym
na wykonanie wyceny nieruchomości
 
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym na wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszonego na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego.
 
Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Hannę Zając prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HANZA Hanna Zając w Koszalinie przy ul. Stokrotek 1, 75-810 Koszalin
Cena oferty najkorzystniejszej brutto: 7625,00 PLN.
 
Uzasadnienie: Wykonawca spełnia wszystkie wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a oferta przez niego złożona jest ofertą najkorzystniejszą cenowo spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Numer oferty
 
Nazwa (firmy), siedziby i adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
cena
Razem
1
Stanisław Karwat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wycena Nieruchomości Stanisław Karwat
w Szczecinku przy ul. Witolda 1, 78-400 Szczecinek
42,81
42,81
2
Hanna Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HANZA Hanna Zając w Koszalinie przy ul. Stokrotek 1, 75-810 Koszalin
100,00
100,00