Przejdź do treści

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym na dostawę dysków

 nr ref.: 352/4/09
Karlino, dnia 21 grudnia 2009 r.
 
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
78-230 Karlino, ul. Szymanowskiego 17
 
adres do korespondencji:
Jednostka Realizująca Projekt
„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”
78-230 Karlino, ul. Koszalińska 96A
tel. 94 311 62 07 fax 94 311 64 59
jrp@fs.parseta.pl
 
OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym
na dostawę dysków
 
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym na dostawę dysków, ogłoszonego na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego.
 
Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Unizeto Technologies S.A.
70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21
Cena oferty najkorzystniejszej brutto: 7.528,00 PLN.
 
Uzasadnienie: oferta spełnia wszelkie wymagania postawione Wykonawcom
oraz jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Numer oferty
 
Nazwa (firmy), siedziby i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
cena
Razem
1.
Comp S.A., 02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116
Filia w Koszalinie, 75-213 Koszalin, ,ul. Morska 41
64,28
64,28
2.
Axel Computer Sp. z o.o.
80-208 Gdańsk, Ul. Chodowieckiego 5
 
67,99
67,99
3.
Unizeto Technologies S.A.
70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21
100,00
100,00