Przejdź do treści

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

JRP/II/KSi(IVC-B) 3410/1410/08                                            Karlino, dnia 11 grudnia 2008 r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
w projekcie „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa w Dorzeczu Parsęty Rejon I Białogard Kontrakt IVC”.
 
Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w projekcie „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa w Dorzeczu Parsęty - Rejon I Białogard Kontrakt IVC”.
 
I.         Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:
 
Ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 
1)      ALSTAL BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
Ul. Cicha 7, 88-100 Inowrocław
 
2) Alojzy Szczupak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALSTAL   BUDOWNICTWO ALOJZY SZCZUPAK
            Jacewo 76, 88-100 Inowrocław
 
Cena oferty najkorzystniejszej brutto: 3.112.475,73 euro.
 
Uzasadnienie: oferta spełnia wszelkie wymagania postawione Wykonawcom
w postępowaniu oraz jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
 
II.        Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
Numer oferty
 
Nazwa (firmy), siedziby i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
cena
Razem
1
 
1)      ALSTAL BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
Ul. Cicha 7, 88-100 Inowrocław
 
2) Alojzy Szczupak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALSTAL   BUDOWNICTWO ALOJZY SZCZUPAK
Jacewo 76, 88-100 Inowrocław
 
100,00
100,00
2
Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK Sp. Jawna
Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń
83,06
83,06