Przejdź do treści

Zapytania 4

Karlino, dnia 24 listopada 2008r.
JRP/II/KSi(IVC-B) 3410/1339 /08                                          
 Zapytania 4
Zamawiający: 
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard
 
w imieniu i na rzecz której działa
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Jednostka Realizująca Projekt
ul. Koszalińska 96 A
78-230 Karlino
 
Do
Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na roboty budowlane pn. „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty - Rejon I Białogard Kontrakt IVC"
 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty - Rejon I Białogard Kontrakt IVC" wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na pytania te Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
 
Pytanie nr 14:
Czy zakres przedmiotu Zamówienia jest w pełni zgodny z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji?
 
Odpowiedź:
Zamawiający wystąpił z wnioskiem o zmianę aktualnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.
Decyzja ta (po uprawomocnieniu) zostanie dostarczona dla Wykonawcy najpóźniej do końca stycznia 2009 roku.