Przejdź do treści

Modyfikacja I

JRP/II/KSi(IVC - B) 3410/ 1303 /08                                                   Karlino, dnia 12 listopada 2008r.
                                          
 
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja                                                                   Modyfikacja I
Sp. z o.o. w Białogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1
78 – 200 Białogard
 
w imieniu i na rzecz której działa
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie
 
adres do korespondencji :
 
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Jednostka Realizująca Projekt
78-230 Karlino
ul. Koszalińska 96A
 
 
Do
Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w projekcie „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty
Rejon I Białogard – Kontrakt IVC
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa w Dorzeczu Parsęty Rejon I – Białogard – Kontrakt IVC”.
 
W części II SIWZ Wzór umowy - punkt 13.3 - Procedura wprowadzania Zmian
otrzymuje nowe brzmienie:
 
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:
 
„Każda Zmiana mająca wpływ na:
(i)        zwiększenie lub zmniejszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(ii)       zmianę Czasu na Ukończenie
 
musi być zatwierdzona przez Zamawiającego i dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu dotycząca zmiany Czasu na Ukończenie nie może być podpisana później niż 45 dni przed upływem Czasu na Ukończenie.
Każda zmiana i uzupełnienie Kontraktu, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Warunków Ogólnych albo Warunków Szczególnych, zmiany Kontraktu będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Kontraktu. Wskazane powyżej okoliczności nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani przez nie zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Kontrakt nie może być wykonany wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu jakiemu mają służyć wykonane Roboty. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, działań i zaniechań organów władzy publicznej, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację Robót.
W takiej sytuacji, Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Robót, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na swoje dotychczasowe prawa i obowiązki.
Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Kontraktu oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Robót, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Robót bądź zwiększających użyteczność Robót. W takiej sytuacji, z zachowaniem procedur wynikających z postanowień Kontraktu, Strony wprowadzą do Kontraktu stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Robót, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie zmiany wprowadzane do Kontraktu dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.”.
Z uwagi na dokonanie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 01.12.2008r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.30. Miejsce składania oraz miejsce otwarcia ofert pozostają niezmienne w stosunku do dotychczasowego brzmienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Modyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.parseta.org.pl pod linkiem Modyfikacja I.