Przejdź do treści

Ogłoszenie o wyborze dostawcy _posiłki do OEE Lipie

                                                                                                                       Lipie, dnia 02.02.2009r

 

 

 

 

 

                                        OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

                                        w postępowaniu przetargowym na

przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

 

 

 

             Na podstawie art.92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004r nr 19 poz.177 z póź.zmianami), Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu informuje o wyborze wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.

 

 

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta:

oferta nr 1  Bar Samoobsługowy „SMAKOSZ” Henryk Dziubak

                   Pl.Lotników 4  78300 Świdwin

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Bar Samoobsługowy”SMAKOSZ”

Henryk Dziubak

Plac Lotników 4

78-300 Świdwin

Wartość oferty :   24,61 zł brutto/całodniowe wyżywienie.

 

 

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Powyższa oferta spełnia wszelkie wymogi formalne i jest najkorzystniejsza cenowo. Oferta otrzymała  maksymalną ilość punktów – 100 pkt,

w kryterium oceny ofert.