Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY-OEE LIPIE

Karlino, dn. 31.01.2008r

  

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

w postępowaniu przetargowym na   

przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

            Na podstawie art. 92  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2004r nr 19 poz. 177 z późn. zmianami), Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty informuje o wyborze wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp.

 

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta:

Oferta nr 1: Bar Samoobsługowy “SMAKOSZ” Henryk Dziubak

                    Pl. Lotników 4, 78-300 Świdwin

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Bar Samoobsługowy SMAKOSZ

Henryk Dziubak

Plac Lotników 4

78-300 Świdwin

Wartość oferty: 21,40 zł brutto/ całodniowe
wyżywienie.
                                                                                            

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Powyższa oferta spełnia wszelkie wymogi formalne i jest najkorzystniejsza cenowo. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt, w kryterium oceny ofert.

 

po Dyrektora Ośrodka

Edyta Tomaszewska