Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-OEE LIPIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art.11 ust.8 ustawy pzp

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Lipie 16,                                 78-331 Rąbino, tel./fax 0-94 364 38 07.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.parseta.org.pl,

 e-mail ekologia.lipie@neostrada.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  jednostka budżetowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS

stanowi załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3 usługi w zakresie posiłków; 55.52.40.00-9 usługi dostarczania posiłków.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12 miesięcy tj. od 1 lutego 2008 roku do 31 stycznia 2009 roku

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania  działalności lub czynności, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, posiadać niezbędną wiedzę   i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Pzp. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków na podstawie przedstawionych dokumentów metodą spełnia-nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 Zamawiający wymaga dostarczenia:

a) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zawierającego w szczególności przedmiot działalności raz sposób reprezentacji firmy;

c) oświadczenia  potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) oświadczenia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu,

e) informację zawierającą wykaz instytucji z adresem i numerem telefonu, którym Wykonawca świadczy podobne usługi; mile widziane referencje.

           

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

 

Oferta powinna odpowiadać zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz być sporządzona zgodnie ze specyfikacją.

Opis sposobu obliczenia ceny:

            Cena powinna być podana:

            a) cyfrowo i słownie w języku polskim w złotych polskich,

            b) zgodnie z załączonym formularzem oferty tj. rodzaje posiłków, cena jednostkowa brutto,

cena razem brutto całodziennego posiłku

Pod uwagę brana będzie najniższa cena- suma kosztów wszystkich posiłków.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest treść ogłoszenia istotnych zawartą specyfikacją istotnych warunków zamówienia: www.bip.parseta.org.pl

 Dodatkowych informacji dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawartą w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym można uzyskać pod adresem:

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Lipie 16, 78-331 Rąbino, tel./fax 0-94 364 38 07, drogą e-mail ekologia.lipie@ neostrada.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2008 roku godzina 10:00, miejsce: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty           w Karlinie ul. Kościuszki 48 M ( Wioska Dziecięca SOS) ,78-230 Karlino
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV.3.7) Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

 

p.o. Dyrektora

Edyta TomaszewskaDo pobrania:
> Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
> siwz