Przejdź do treści

Uchwały Zarządu w 2008 r.

Uchwała Nr 1/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie zmian uchwały Nr 84/2007 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 Uchwała Nr 2/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt VI C, Rejon I Białogard

Uchwała Nr 3/08
  Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XXIII B, XXIII C, Rejon III Szczecinek

Uchwała Nr 4/08
 Zarządu  Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i na przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane kontrakt XXIII A, Rejon III szczecinek

Uchwała Nr 5/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XXX.I, Rejon III szczecinek

 Uchwała Nr 6/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności Przewodniczącego Zarządu za rok 2007 

Uchwała Nr 7/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Uchwała Nr 8/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości Gminie Dygowo

 Uchwała Nr 9/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Uchwała Nr 10/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Uchwała Nr  11/08
Zarządu Związku Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej  w Lipiu do dysponowania mieniem

Uchwała Nr 12/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego nadzorującego realizację umowy ZDP.IV.341-04/07 na wykonanie zadania pt. ,,Usługi projektowania i wdrażania oprogramowania oraz dostawę sprzętu komputerowego -"Wrota Parsęty"- usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty. Przetarg IV w ramach projektu "Wrota Parsęty" - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"

Uchwała Nr 13/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu dokumentu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Uchwała Nr 14/08
Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Uchwała Nr 15/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacji dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Uchwała Nr 16/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr 17/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2008

Uchwała Nr18/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr 19/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 8  kwietnia 2008 r.
w sprawie udzielenia p. o Dyrektor Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz Gospodarki i Kultury"   

Uchwała Nr 20/08
Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
   w sprawie udzielenia p. o Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania  i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Wrota Parsęty -transgraniczna wymiana informacji"

Uchwała Nr 21/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 8 kwietnia 2008 r
w sprawie zmiany uchwały Nr 84/2007 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
 
Uchwała Nr 22/08
Zarządu związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 8 kwietnia 2008 r
w sprawie zmiany Uchwały Nr 84/2007 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr 23/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 3/08 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr 24/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 4/08 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr 25/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 5/08 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr 26/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr 27/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2008 rok 
Mienie Komunalne
Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na dzień 31.12.2007 r.
Wykonanie i prognoza długu publicznego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2005-2022

Uchwała nr 28/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 11 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjęcia uchwał ZgromadzeniaZwiązku

Uchwała nr 29/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 11 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Zarządu oraz określenia zadań, jakie uprawniony jest realizować Zastępca Przewodniczącego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała nr 30/08

Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 11 czerwca 2008 r.
zmieniającą uchwałę nr 52/06 Zarządu ZMiGDP z dnia 30.10.2006 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

Uchwała nr 31/08
  Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzceza Parsęty
z dnia 11 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia zobowiązań i rozliczeń pomiędzy Gminą Rąbino i Białogard a Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała nr 32/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 21 lipca 2008 r.
w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2008

Uchwała nr 33/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 21 lipca 2008 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finnaoswego jednostek organizacyjnych Związku za I półrocze rpku budżetowego

Uchwała nr 34/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 21 lipca 2008 r.
w sprawie zmiany polityki rachunkowości w zakresie przepływów finansowych i ewidencji księgowej dla Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty

Uchwała nr 35/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 21 lipca 2008 r.
zmieniająca uchwałę nr 52/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 30.10.2006 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

Uchwała nr 36/08
Zarządu Związku Miast i Gimn Dorzecza Parsęty
z dnia 29 lipca 2008 r.
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Biura Związku

Uchwała nr 37/08
Zarządu Związku Miast i GMin Dorzecza Parsęty
z dnia 29 lipca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia procedur dla Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

Uchwała nr 38/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Pasęty
z dnia 29 lipca 2008 r.
w sprawie zmiany załącznika 3a do polityki rachunkowści w zakresie przepływów finansowych i ewidencji księgowej dla Jednostki Realizującej Projekt

Uchwała nr 39/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie ustalenia sprawozdania z wykonia budżetu za I pólrocze 2008 ZMiGDP

Uchwała nr 40/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Prasęty
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała nr 41/08
Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 28 sierpnia
zmieniająca uchwałę nr 35/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 21.07.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

Uchwała nr 42/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektorów jednostek budżetowych

Uchwała nr 43/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 23 września 2008 r.
w sprawie dodatku specjalnego dla Dyrektora Jednostki Realizującej Projekt

Uchwała nr 44/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 23 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

Uchwała nr 45/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie zmian do budżetu na 2008 r.

Uchwała nr 46/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie odwołania p.o. Dyrektora OEE w Lipiu

Uchwała nr 47/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora OEE w Lipiu

Uchwała nr 48/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora OEE w Lipiu do dysponowania mieniem

Uchwała nr 49/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych na 2009 rok

Uchwała Nr 50/08
Zarządu Związku Miast i GMin Dorzecza Parsęty
z dnia 12 listopada 2008 r.
zmieniająca uchwałę Nr 41/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 28.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

Uchwała Nr 51/08
Zarządu Związku miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie projektu budżetu Związku na 2009 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego i prognozie długu publicznego na lata 2009-2022

Uchwała Nr 52/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr 53/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie przyjęcia uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr 54/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsety
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie zmian do budżetu ZMIGDP na2008 r.

Uchwała Nr 55/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian do budżetu na rok 2008

Uchwała Nr 56/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie odwołania Dyrektora OEE w lipiu

Uchwała Nr 57/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora OEE w Lipiu

Uchwała Nr 58/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora OEE wLipiu do dysponowania mieniem

Uchwała Nr 59/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 grudnia 2008 r.W sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektów.

55 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 52/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2008r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

328 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 53/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 listopada 2008r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

135 KBPobierz na dyskPodgląd pliku