Przejdź do treści

Uchwały Zarządu w 2006 r.

Uchwała nr 1/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 19 stycznia 2006r.
W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Skarbnika Zwiazku.

 Uchwała nr 2/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 20 lutego 2006r.
W sprawie przyjecia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 3/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 20 lutego 2006r.
W sprawie ustalenia liczby etatów w Biurze Związku.

 Uchwała nr 4/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 13 marca 2006r.
W sprawie zmiany składy Stałej Komisji  Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uchwała nr 6/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 20 marca 2006r.
W sprawie przyjecia projektów uchwał Zgromadzenia Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

 Uchwała nr 7/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 20 kwietnia 2006r.
W sprawie przyjecia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzęcza Parsęty.

 Uchwała nr 8/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 maja 2006r.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego zawierania w imieniu Związku umów o pracę z osobami zatrudnionymi na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty", wypowiedzenia tych umów i ich rozwiązania.

Uchwała nr 9/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 maja 2006r.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej dla Rejonu I Białogard, Rejonu II Kołobrzeg oraz Rejonu III Szczecinek.

 Uchwała nr 10/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 maja 2006r.
W sprawie potwierdzenia Zakładowego Planu Kont dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

 Uchwała nr 11/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 maja 2006r.
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz zmiany struktury  organizacyjnej Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty".

Uchwała nr 12/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 maja 2006r.
W sprawie zatwierdzenia procedur dla Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty".

Uchwała nr 13/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 10 lipca 2006r.
W sprawie zmiany składu Stałej Komisji Przetagowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uchwała nr 14/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 10 lipca 2006r.
W sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej na "Pomoc Techniczną dla POK" dla Projektu "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty".

Uchwała nr 15/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 10 lipca 2006r.
W sprawie zmian do budżetu Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.

Uchwała nr 16/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 10 lipca 2006r.
W sprawie przekazania majatku, udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

 Uchwała nr 17/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 4 sierpnia 2006r.
W sprawie zmiany struktury organizacyjnej i zwiekszenia liczby etatów dla Jednostki Realizującej Projekt.

Uchwała nr 18/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 sierpnia 2006r.
W sprawie delegowania Dyrektora Biura Związku.

 Uchwała nr 19/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 sierpnia 2006r.
W sprawie powierzenia obowiżków Dyrektora Biura Związku.

Uchwała nr 20/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 sierpnia 2006r.
W sprawie udzielenia pełnomicnictwa p.o. Dyrektora Biura Związku.

Uchwała nr 21/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 sierpnia 2006r.
W sprawie zmian do budżetu  Związku MIast i Gin Dorzecza Parsęty na 2006 rok.

Uchwała nr 22/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 sierpnia 2006r.
W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za pierwsze półrocze 2006r. wraz z częścią opisową.

Uchwała nr 23/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 sierpnia 2006r.
W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku MIast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 24/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31 sierpnia 2006r.
W sprawie Doraźnej Komisji Przetargowej na Pomoc Techniczną dla POK dla Projektu Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu parsęty.

Uchwała nr 25/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 października 2006r.
W sprawie zmianu składu Stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uchwała nr 26/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 października 2006r.
W sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej na "Dostawę Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania - "Wrota Parsęty"- Usługi i Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego na Terenie Dorzecza Parsęty. Przetarg I".

Uchwała nr 27/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 października 2006r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiazki Dyrktora Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji Projektu "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej".

Uchwała nr 28/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 października 2006r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji Projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko - niemieckiej".

Uchwała nr 29/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 października 2006r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiazki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji Projektu "Zagospodarowanie Turystyczne Obszarów Cennych Przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty".

Uchwała nr 30/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 października 2006r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania i parafowania dkoumentów dotyczących realizacji Projektu "Subregionalny program rewitalizacji miast, gmin i powiatów Dorzecza Parsęty na bazie polsko - niemieckiego markowego produktu turystycznego "Szlak Solny"".

Uchwała nr 31/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 października 2006r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upowaznienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji Projektu "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw".

 Uchwała nr 33/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 października 2006r.
W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec oraz pełniącej obowiązki Skrbnika Agnieszce Tetloch pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki  na prefinansowanie Projektu "Wrota Parsęty na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego".

Uchwała nr 34/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 października 2006r.
W sprawie przyjecia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 35/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 października 2006r.
W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" w Karlinie.

Uchwała nr 36/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 października 2006r.
W sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej dla Rejonu I Białogard.

Uchwała nr 37/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 października 2006r.
W sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej dla Rejonu II Kołobrzeg.

Uchwała nr 38/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 października 2006r.
W sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej dla Rejonu III Szczecinek.

Uchwała nr 39/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 października 2006r.
W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.

Uchwała nr 40/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 października 2006r.
W sprawie odwołania Skarbnika Związku.

Uchwała nr 41/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 października 2006r.
W sprawie powołania Skrbnika Związku.

Uchwała nr 43/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 października 2006r.
W sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

Uchwała nr 44/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 października 2006r.
W sprawie delegowania dwóch członków Zarządu do wykonywania bezpośrednich czynności zarezerwowanych postanowieniami Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej do kompetencji Zarządu.

Uchwała nr 45/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 października 2006r.
W sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku MIast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007.

Uchwała nr 46/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 października 2006r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych Biura ZMiGDP

Uchwała nr 47/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 października 2006r.
W sprawie powołania biegłego z zakresu prawa w celu pozyskiwania specjalistycznej wiedzy w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępwania o udzielenie zamówienia na: "Usługi inżyniera kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane ujęte w projekcie "Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" obejmującym zadania inwestycyjne na obszarze działania Spółki Operatorskiej Rejon I - Białogard".

 
Uchwała nr 48/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 października 2006r.
W sprawie powołania biegłego z zakresu prawa w celu pozyskiwania specjalistycznej wiedzy w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępwania o udzielenie zamówienia na: "Usługi inżyniera kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane ujęte w projekcie "Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" obejmującym zadania inwestycyjne na obszarze działania Spółki Operatorskiej Rejon II - Kolobrzeg".


Uchwała nr 49/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 października 2006r.
W sprawie powołania biegłego z zakresu prawa w celu pozyskiwania specjalistycznej wiedzy w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępwania o udzielenie zamówienia na: "Usługi inżyniera kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane ujęte w projekcie "Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" obejmującym zadania inwestycyjne na obszarze działania Spółki Operatorskiej Rejon III - Szczecinek".

Uchwała nr 50/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 października 2006r.
W sprawie udzielenia pełnomocnistwa pełniącej Obowiązki Dyrektora jednostki budżetowej - Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno -Ściekowa w Dorzeczu Parsęty".

Uchwała nr 51/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 października 2006r.
W sprawie udzielenia pełniącej Obowiązki Dyrektora jednostki budżetowej - Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno -Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" upoważnienia do jej reprezentowania.

Uchwała nr 52/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 października 2006r.
W sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsety".

Uchwała nr 53/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 października 2006r.
W sprawie zatwierdzenia Zakłoadowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty".

Uchwała nr 54/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 października 2006r.
W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.

Uchwała nr 55/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 6 grudnia 2006r.
W sprawie zmiany uchwały Nr 36/06 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 56/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 6 grudnia 2006r.
W sprawie zmiany uchwały Nr 37/06 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 57/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 6 grudnia 2006r.
W sprawie zmiany uchwały Nr 38/06 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 58/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 11 grudnia 2006r.
W sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Miast i Gmin Pomorza Środkowego.

Uchwała nr 59/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 11 grudnia 2006r.
W sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 60/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 11 grudnia 2006r.
W sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzenia doobrotu finansowego wartości majątkowych pochodzacych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu".

Uchwała nr 61/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 11 grudnia 2006r.
W sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

Uchwała nr 62/06 Zarządu ZMIGD
z dnia 11 grudnia 2006r.
W sprawie wprowadzenia do uzyttku wewnętrznego instrukcji kontroli jednostek organizacyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 64/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 11 grudnia 2006r.
W sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Uchwała nr 65/06 Zarządu ZMIGDP
z dnia 19 grudnia 2006r.
W sprawie zmian do budżetu Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.

Uchwała Nr 32/06 Zarządu ZMiGDP z dnia 5 października 2006r.W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty".

19.5 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 42/06 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 października 2006r.W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec oraz Skarbnikowi Jerzemu Pszczelińskiemu pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Wrota Parsęty" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

21 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 63/06 Zarządu ZMiGDP z dnia 11 grudnia 2006r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

74 KBPobierz na dyskPodgląd pliku