Przejdź do treści

Uchwały Zarządu w 2005 r.

Uchwała nr 1/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 17.02.2005r.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi OEE w Lipiu

Uchwała nr 2/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 31.03.2005r.
Załącznik do uchwały nr 2/05 Zarządu ZMIGDP
W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.

Uchwała nr 3/05 Zarządu ZMIGDP
Załącznik do uchwały nr 3/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12.04.2005r.
W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia ZMIGDP

Uchwała nr 4/05 Zarządu ZMIGDP
Załącznik do uchwały nr 4/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 12.04.2005r.
W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku

Uchwała nr 5/05 Zarządu ZMIGDP
Załącznik do uchwały nr 5/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 27.04.2005r.
W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia ZMIGDP

Uchwała nr 6/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 27.04.2005r.
W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku

Uchwała nr 7/05 Zarządu ZMIGDP
Załącznik do uchwały nr 7/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 27.04.2005r.
W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Przewodniczącego Zarządu za 2004 r.

Uchwała nr 8/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 11.05.2005r.
W sprawie zadeklarowania wysokości odpisów amortyzacyjnych dla sieci wodnokanalizacyjnych mających stanowić mienie spółek operatorskich tworzonych w ramach przedsięwzięcia pn "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

Uchwała nr 9/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 16.05.2005r.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi OEE w Lipiu

Uchwała nr 10/05 Zarządu ZMIGDP
Załącznik do uchwały nr 10/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 16.05.2005r.
W sprawie przyjęcia w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości przekazanej przez Gminę Rąbino

Uchwała nr 11/05 Zarządu ZMIGDP
Załącznik do uchwały nr 11/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 16.05.2005r.
W sprawie przyjęcia sprawozdania Stałej Komisji Przetargowej ZMiGDP o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2004

Uchwała nr 12/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 23.05.2005r.
W sprawie przyjęcia harmonogramu przystąpienia do Spółek operatorskich nowych wspólników

Uchwała nr 13/05 Zarządu ZMIGDP
Załącznik do uchwały nr 13/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 15.06.2005r.
W sprawie zmian budżetu Związku na rok 2005

Uchwała nr 14/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 04.07.2005r.
W sprawie zwolnienia Dyrektora OEE z obowiązku świadczenia pracy oraz powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora OEE Dyrektorowi Biura Związku

Uchwała nr 16/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 28 lipca 2005r.
W sprawie przyjecia instrukcji obiegu dokumentów w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 17/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 28 lipca 2005r.
W sprawie przyjęcia instrukcji iwentaryzacyjnej Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 18/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 28 lipca 2005r.
W sprawie przyjęcia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 19/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 28 lipca 2005r.
W sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Uchwała nr 20/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 28 lipca 2005r.
W sprawie zmian budżetu Związku na rok 2005.

Uchwała nr 21/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 sierpnia 2005r.
W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 22/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 sierpnia 2005r.
W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała nr 23/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 30 sierpnia 2005r.
W sprawie przyjecia informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2005 roku..

Uchwała nr 24/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 6 października 2005r.
W sprawie udzielenia Dyrektorowi Biura oraz Księgowej pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Wrota Parsęty" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uchwała nr 25/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 6 października 2005r.
W sprawie zmiany składu Stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uchwała nr 26/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 6 października 2005r.
W sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Uchwała nr 27/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 6 października 2005r.
W sprawie wyboru MAO.

Uchwała nr 28/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 14 listopada 2005r.
W sprawie przyjecia projektu budżetu na 2006 rok.

Uchwała nr 29/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 14 listopada 2005r.
W sprawie udzielenia Dyrektorowi Biura Barbarze Rajkowskiej upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw".

 Uchwała nr 30/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 14 listopada 2005r.
W sprawie zmian budżetu Zwiazku na rok 2005.

Uchwała nr 31/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 grudnia 2005r.
W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku MIast i Gmin Dorzecza Parsęty. 

Uchwała nr 32/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 grudnia 2005r.
W sprawie przyjecia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 33/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 grudnia 2005r.
W sprawie udzielenia Dyretorowi Biura Barbarze Rajkowskiej upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Śladai historii w Dorzeczu Parsęty- rozówj transgranicznej oferty turystycznej".

Uchwała nr 34/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 grudnia 2005r.
W sprawie udzielenia  Dyrektorowi Biura Barbarze Rajkowskiej upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczacych realizacji projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  w celu rozwoju współpracy polsko - niemieckiej".

Uchwała nr 35/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 grudnia 2005r.
W sprawie udzielenia Dyretkorowi Biura Barbarze Rajkowskiej upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumantów dotyczących realizacji projektu "Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty".

Uchwała nr 36/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 grudnia 2005r.
W sprawie udzielenia Dyrektorowi Biura Barbarze Rajkowskiej upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Wrota Parsęty" - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego a terenie Dorzecza Parsęty.

 Uchwała nr 37/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 5 grudnia 2005r.
W sprawie przyjecia rezygnacji z pełnienia funkcji Skarbnika Związku.

 Uchwała nr 38/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 28 grudnia 2005r.
W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Prasęty.

Uchwała nr 39/05 Zarządu ZMIGDP
z dnia 28 grudnia 2005r.
W sprawie przyjecia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.


Uchwała nr 23/05 z dnia 30.08.2005

2.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 15/05 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 lipca 2005r.W sprawie przyjęcia obwieszczenia.

41 KBPobierz na dyskPodgląd pliku