Przejdź do treści

Uchwały Zgromadzenia w 2011 r

Uchwały Zgromadzenia podjęte w 2011 r.

Uchwała Nr V/52/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich na działalność Biura ZMiGDP oraz utrzymanie JRP przez Gminę Gościno

62 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/51/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu p.n. "Przyrodo nie znikaj!-promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży" na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie

51 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/50/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/10 z dnia 14.01.2010 r. w sprawie zasad przystępowania innych jst nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek

55 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/49/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2012-2021

607 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/48/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na rok 2012

5.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/47/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność JRP

102 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/46/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2012 oraz zasad jej opłacania

102 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/45/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty - etap II"

54 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/44/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Szwajcarsko-Polska wymiana doswiadczeń w zakresie energii odnawialnej"

62 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/43/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności ZMiGDP"

65 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/42/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP dp projektu "III Międzynarodowy rajd rowerowy 2012"

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/41/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęty 2012"

487 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/40/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo Doradczych (SBC) Euroregionu Pomerania na lata 2012-2015"

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/39/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2011-2021

371 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/38/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2011 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/37/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2011 w sprawie zmiany wysokości składki na działalnośc JRP

119 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/36/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2011 w sprawie wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2011 oraz zasad jej opłacania

110 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/35/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2011 w sprawie wystąpienia z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin

34 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/34/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej

204 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/33/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2011 w sprawie umorzenia należności przeterminowanych

51 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/32/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2011-2021

658 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/31/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2011 w sprawie zmian do budżetu na 2011 r.

657 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr III/30/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru członka Zarządu

17.2 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr III/29/11 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

18.9 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr III/28/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu ZMiGDP za I półrocze roku budżetowego

94 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr III/27/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały 40/07 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10.12.2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie wydatków przekraczających wydatki wynikające z decyzji Komisji Europejskiej w ramach projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

109 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr III/26/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 28/08 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na sfinansowanie wydatków w ramach projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

118 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr III/25/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2011-2021

654 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr III/24/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2011

441 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr III/23/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży"

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr III/22/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rezygnacji z realizacji projektu "Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Meklenburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"

23 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr III/21/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla delegatów za udział w posiedzeniach Zgromadzenia i Komisjach Związku

38 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr III/20/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010

26 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr III/19/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.

47 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II/18/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na 2011 r.

54 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II/17/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie umorzenia odsetek od nie terminowych wpłat składek członkowskich na utrzymanie Biura przez Gminę barwice

45 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II/16/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2011-2021

487 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II/15/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2011

422 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II/14/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

29 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr I/13/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich na JRP i Biuro Związku przez Gminę Bobolice

97 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr I/12/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich na utrzymanie JRP przez Gminę Biesiekierz

98 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr I/11/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2011

185 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr I/10/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2011-2021

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr I/9/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

7.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr I/8/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Komisji do Spraw Budżetowych

101 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr I/7/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

119 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr I/6/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru członków Zarządu

74 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr I/5/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Zarządu

68 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr I/4/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu

66 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr I/3/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Zgromadzenia

73 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr I/2/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

66 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr I/1/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

74 KBPobierz na dyskPodgląd pliku