Przejdź do treści

Uchwały Zgromadzenia w 2009 r.

Uchwała Nr 1/09
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości diety z tytułu
pełnienia funkcji dla Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr 2/09
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

Uchwała Nr 3/09
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i GMin Dorzecza Parsęty na 2009 r.

prognoza

Uchwała Nr 4/09
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie ustalania wysokości składki człnkowskiej oraz zasad i terminów płatności

Uchwała Nr 5/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2009

247 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 6/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008

18.2 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie wystąpienia z Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych

28 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 8/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"

39 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 9/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2008r. wraz z informacją opisową

475 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 11/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2009 r.W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2009.

334 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 10/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie zmiany wysokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

271 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 12/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2009 r.W sprawie odstąpienia od naliczania odsetek od należności pieniężnych ZMiGDP na sfinansowanie kosztów obsługi długu publicznego Związku.

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 14/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2009 r.W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I półrocze roku budżetowego.

69 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 13/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2009 r.W sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

116 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 15/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2009 r.W sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu "Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty"

41 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 16/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2009 r.W sprawie rozłożenia na raty zobowiązań finansowych Gminy Borne Sulinowo wobec Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z tytułu składki na utrzymanie Biura.

41 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 17/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Młody Ekolog-wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych"

72 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 18/09 z dnia 10 września 2009 r. Zgromadzenia ZMiGDP w sprawie zmian do budżetu na rok 2009

748 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 19/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 01 października 2009 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu"

615 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 20/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 01 października 2009 r. w sprawie zmian do budżetu na 2009 r.

232 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 21/09 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2009

670 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 22/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2010 oraz zasad jej opłacania

72 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 23/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty"

187 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 24/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowo regulowanych należności Gminy Borne Sulinowo wobec ZMiGDP z tytułu składki na utrzymanie Biura

67 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 25/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie korzystania z usług Związku przez inne jednostki samorządu terytorialnego nie będące członkami ZMiGDP

39 KBPobierz na dyskPodgląd pliku