Przejdź do treści

Uchwały Zgromadzenia w 2008 r.

 Uchwała nr 1/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r. wraz z częścią opisowa

 Uchwała nr 2/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2007

 Uchwała nr 3/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ma 2008 rok

Uchwała nr 4/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 marca 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2008

Uchwała nr 5/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związki Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wraz z tekstem  jednolitym

Uchwała nr 6/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"

 Uchwała nr 7/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu "Wiele odcieni zieleni"

 Uchwała nr 8/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia wartości jednolitego punktu złotych w celu określenia rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu

 Uchwała nr 9/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia planu prac Komisji Rewizyjnej

 Uchwala nr 10/08
zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007

 Uchwała nr 11/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2008

Uchwała nr  12/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
w sprawie umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 Uchwała nr 13/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu ze środków Interreg III A

Uchwała nr 14/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"

prognoza
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin  Dorzecza Parsęty
z dnia 18 marca 2008 r.
Wykonanie i prognoza długu publicznego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata
2005-2022

Uchwała nr 15/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2008

Uchwała nr 16/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała nr 17/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektów realizowanych przez Związek

Uchwała nr 18/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 23 września 2008 r.
w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2008

Uchwała nr 19/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 23 września 2008 r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu

Uchwała Nr 20/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian do budżetu na 2008 r.

Uchwała Nr 21/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia składki członkowskiej na Biuro Zwiazku na rok 2009 oraz zasad jej opłacania

Uchwała Nr 22/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowna gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

Uchwała Nr 23/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalania wysokości inny6ch wpłat na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przez jego członków oraz zasad i terminów płatności

Uchwała Nr 24/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na 2009 r.

Uchwała Nr 25/08
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie przystapienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektów:
"Akadaemia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego"
"Akademia Liderów Loklanych Powiatu Koszalińskiego"
"Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecineckiego"
"Akademia Liderów Loklanych Powiatu Świdwińskiego"