Przejdź do treści

Uchwały Zgromadzenia w 2006 r.

Uchwała nr 1/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 11 stycznia 2006 r.
W sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2006 oraz zasad jej opłacania.

Uchwała nr 2/06 Zgromadznia ZMIGDP
  z dnia 11 stycznia 2006 r.
W sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2006 rok.

Uchwała nr 3/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 13 marca 2006 r.
W sprawie przyjecia statutu Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych oraz przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych.

Uchwała nr 4/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 13 marca 2006 r.
W sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała nr 5/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 13 marca 2006 r.
W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.32/I/1.5/588/05 pod nazwą "Wrota Parsęty" - usługi i infarstrukrtura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 6/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 13 marca 2006 r.
W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.

Uchwała nr 7/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 20 marca 2006 r.
W sprawie
przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz upoważnia Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w Dorzeczu Parsęty".

Uchwała nr 8/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 20 marca 2006 r.
W sprawie
zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.

Uchwała nr 9/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 25 kwietnia 2006 r.
W sprawie odwołania członka zarządu Związku.

Uchwała nr 10/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 25 kwietnia 2006 r.
W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr 11/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 25 kwietnia 2006 r.
W sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty".

Uchwała nr 12/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 25 kwietnia 2006 r.
W sprawie wystawienia weksla tytułem zabezpieczenia umowy w sprawie koordynacji i monitoringu realizacji projektu "Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty".

Uchwała nr 13/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 25 kwietnia 2006 r.
W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.

Uchwała nr 14/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 25 kwietnia 2006 r.
W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.

Uchwała nr 15/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 25 kwietnia 2006 r.

 Uchwała nr 16/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 25 kwietnia 2006 r.
W sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uchwała nr 17/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 25 kwietnia 2006 r.
W sprawie powołania członka zarządu Związku.

Uchwała nr 18/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 25 kwietnia 2006 r.
W sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 19/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 25 kwietnia 2006 r.
W sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok wraz z częścia opisową.

Uchwała nr 20/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 25 kwietnia 2006 r.
W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gin Dorzecza Parsęty za 2005 r.

Uchwała nr 21/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 5 października 2006 r.
W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków Interreg III A.

Uchwała nr 22/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 5 października 2006 r.
W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków Interreg III A.

Uchwała nr 23/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 5 października 2006 r.
W sprawie obciążenia nieruchomości.

Uchwała nr 24/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 5 października 2006 r.
W sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej oraz pożyczek inwestycyjnych na sfinasowanie wydatków na Pomoc Teczniczną dla projektu Zintegrowana gospodarkas wodno - sciekowa w dorzeczu Parsęty.

Uchwała nr 25/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 5 października 2006 r.
W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.

Uchwała nr 26/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 5 października 2006 r.
W sprawie mian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006 dotyczących Jednostki Realizującej Projekt Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty.

Uchwała nr 27/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 5 października 2006 r.
W sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. "Jednostka Realizująca Projekt Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty".

Uchwała nr 28/06 Zgromadzenia ZMIGDP
  z dnia 5 października 2006 r.
W sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości ,ateriałów informaycjnych towarzyszących projektowi budżetu Związmku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.