Przejdź do treści

JRP.ZO.JG.3410/5/2012                                    Karlino, dnia 17 stycznia 2012r.
                        
O G Ł O S Z E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę świadczenia pomocy prawnej, w związku z realizacją Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę świadczenia pomocy prawnej, w związku z realizacją Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013.
I.    Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(1)    Jerzykowski i Wspólnicy. Spółka Komandytowa
pl. Brama Portowa 4, 70-225 Szczecin
(2)    Jarosław Jerzykowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Jerzykowski
pl. Brama Portowa 4, 70-225 Szczecin
      (oferta nr 1).
Cena oferty najkorzystniejszej brutto: 90.000,00 pln.
Uzasadnienie: oferta spełnia wszelkie wymagania postawione Wykonawcom
w postępowaniu oraz jest to jednocześnie jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.
II.     Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer ofertyNazwa (firmy) albo imię i nazwisko wykonawcy,
siedziba albo miejsce zamieszkania 
i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
cena
obsługi
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie
wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
suma
ubezpieczenia
Razem
1(1) Jerzykowski i Wspólnicy. Spółka Komandytowa
pl. Brama Portowa 4,
70-225 Szczecin
(2) Jarosław Jerzykowski zamieszkały
w Przecławiu Warzymice 171A, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Jerzykowski
pl. Brama Portowa 4,
70-225 Szczecin
50,0040,0010,00100,00
2B-Act Sp. zo.o.
ul. Paderewskiego 24
85-075 Bydgoszcz
12,2016,844,0033,04