Przejdź do treści

JRP.352/1.1/2012              Karlino, dnia 5 kwietnia 2012r.                                   

Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek

adres do korespondencji:

Jednostka Realizująca Projekt

„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

ul. Koszalińska 96a, 78-230 Karlino

tel. +48 94 311 62 07 fax +48 94 311 64 59

e-mail: jrp@fs.parseta.pl          

 

OGŁOSZENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym na wykonanie
wyceny służebności przesyłu oraz wyceny nieruchomości w celu zakupu.

 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym na wykonanie wyceny służebności przesyłu oraz wyceny nieruchomości w celu zakupu, ogłoszonego na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego.

 

Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

BUDOSERWIS  Z.U.H. Sp. z o.o.,  41-500 Chorzów,  ul. Kościuszki 31

 

Cena oferty najkorzystniejszej brutto: 13.443,90 PLN

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszelkie wymagania postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a oferta przez niego złożona jest ofertą najkorzystniejszą cenowo spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

II.        Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firmy), siedziby i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium [cena]

1

BUDOSERWIS  Z.U.H. Sp. z o.o., 41-500 Chorzów,  ul. Kościuszki 31

100,00

2

Zespół Niezależnych Rzeczoznawców Majątkowych Grupa Zachód S.C.
71-742 Szczecin, ul. Szczęśliwa 16

20,32