Przejdź do treści

Uchwała Nr IX/93/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji z NFOŚi GW i zaciągnięcie zobowiązania z umowy dotacji

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/92/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Związku

40 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/91/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/70/12 Zgromadzenia ZMiGDP w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

65 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/90/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2013-2021

499 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/89/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na 2013 r.

5.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/88/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2013 oraz zasad jej opłacania

143 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/87/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobów opłacania składki członkowskiej na rzecz ZMiGDP

128 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/86/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2012-2021

459 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/85/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2012 r.

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/84/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 05 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/68/12 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Dygowo

41 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/83/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 05 października 2012 r. w sprawie akceptacji zakresu projektu predefiniowanego w ramach konkursu MRR

429 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/82/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 05 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad dysponowania składnikami majątkowymi wytworzonymi w ramach realizacji projektów na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięć

121 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/81/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 05 października 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2012-2021

459 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/80/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 05 października 2012 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2012 r.

775 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/79/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 05 października 2012 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Energia wczoraj i dziś"

64 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/78/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 05 października 2012 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Wędkarstwo polsko - niemiecka pasja"

62 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/77/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 05 października 2012 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Z naturą na Ty! - zimowe warsztaty fotograficzne"

62 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/76/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 05 października 2012 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Stworzenie ekologicznego labiryntu - ciekawego miejsca rekreacji"

61 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/75/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 05 października 2012 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP"

86 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/74/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 05 października 2012 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka"

33 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/73/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 05 października 2012 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMiGDP"

50 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/72/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 05 października 2012 r. w sprawie rezygnacji z realizacji projektu "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty"

108 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/71/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu likwidacji Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

164 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/70/12 Zgromadzneia ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

34 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/69/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Budżetowych

25 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/68/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Dygowo

29 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/67/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletnie prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2012-2021

615 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/66/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2012

695 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/65/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011

28 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/64/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 ZMiGDP

49 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/63/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn. "Zielona Energia inwestycją w przyszłość" na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

45 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/62/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie OEE w Lipiu

48 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/61/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Gminę Sławoborze

66 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/60/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2012-2021

662 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/59/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2012

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/58/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany wysokości składki na działalność JRP

121 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/57/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany wysokości składki na działalność JRP

41 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/56/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie rezygnacji z realizacji projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"

62 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/55/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny"

76 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/54/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia ZMIGDP do projektu Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyrodzie"

68 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/53/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Zielona Energia inwestycją w przyszłość"

99 KBPobierz na dyskPodgląd pliku