Przejdź do treści

Związek Gmin Dorzecza Parsęty jako beneficjent  projektów realizowanych ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Pomocy Technicznej 2007-2013 ogłasza otwarty nabór partnera do przygotowania i realizacji projektu w ramach Konkursu Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej.

Partnerem Związku w przedmiotowym projekcie może być: fundacja lub organizacja pozarządowa.

 • Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie ZMiGDP
 • Projekt realizowany będzie w okresie: do końca 2014 r.
 • Przewidywany budżet projektu wynosi: 2 000 000 zł

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu

Projekt zakłada współpracę ZMiGDP z wybranym partnerem w celu wykorzystania doświadczeń i wspólne wypracowanie założeń i realizację projektu

 Wymagania formalne:

 1. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy,
 2. Możliwość działania w regionach lub na terenie całego kraju,
 3. Informacja o doświadczeniu w realizacji lub współrealizacji projektów
 4. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego,
 5. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;

 Wymagania merytoryczne

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (należy podać liczbę ekspertów współpracujących z podmiotem, które mogą wziąć udział w realizację projektu),
 2. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski),
 3. Podanie informacji o obecnie realizowanych lub współrealizowanych przez podmiot projektach,
 4. Opis działań merytorycznych (zadań), które partner miałby realizować w ramach projektu (koncepcja),

 Zadania partnera:

 1. Współpraca merytoryczna przy przygotowaniu wniosku projektu
 2. Wybór partnera do współpracy ponadnarodowej
 3. Koordynacja współpracy z partnerem ponadnarodowym
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie badań i analiz niezbędnych do pogłębienia wiedzy o problemie oraz wypracowania strategii wdrażania wypracowanych koncepcji
 5. Współpraca w zarządzaniu projektem poprzez wskazanie osób do zespołu realizacyjnego na pozycje: Z-ca Koordynatora, Specjalista ds. badań i analiz,  Specjalista ds. finansowych

Jednocześnie Związek informuje, że:

 1. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej Związku
 2. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert,
 3. Nie przewiduje się stosowania procedury odwoławczej w procesie naboru partnerów,
 4. Udział partnerów w realizacji projektu nie jest gwarantowany przez Związek – będzie on uzależniony od podpisania umowy o dofinansowanie projektu ,
 5. Związek jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt,
 6. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu
 7. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie,
 8. Związek zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę należy przesyłać – z podpisem osoby upoważnionej – na adres:

w zamkniętej kopercie:

z dopiskiem: (Nie otwierać przed 30.07.2012 r.)

oraz w wersji elektronicznej na płycie w terminie do 30.07.2012 r. (decyduje data wpływu do siedziby Związku). Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 94 716 63 31