Przejdź do treści

WYNIKI OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU

 

W wyniku konkursu na wybór partnera do przygotowania i realizacji projektu w ramach Konkursu Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej zostało wybrane Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin, z którym Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wspólnie w ramach umowy partnerskiej będzie realizował projekt „Podniesienie jakości usług w gminach zrzeszonych w ramach Związku”

 

Do zadań Partnera została wpisana m.in.

  1. Współpraca merytoryczna przy przygotowaniu wniosku projektu
  2. Wybór partnera do współpracy ponadnarodowej
  3. Koordynacja współpracy z partnerem ponadnarodowym
  4. Przygotowanie i przeprowadzenie badań i analiz niezbędnych do pogłębienia wiedzy o problemie oraz wypracowania strategii wdrażania wypracowanych koncepcji
  5. Współpraca w zarządzaniu projektem poprzez wskazanie osób do zespołu realizacyjnego na pozycje: Z-ca Koordynatora, Specjalista ds. badań i analiz,  Specjalista ds. finansowych