ZDPI. 2110.1.1.2023

Dyrektor Biura Związku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:

- stanowisko ds. ichtiologii – 1 etat,

2. Nazwa i adres jednostki:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

ul. Szymanowskiego 17,

78-230 Karlino.

3. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe na kierunku rybackim,

- doświadczenie zawodowe w rybactwie śródlądowym powyżej 2 lat,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- biegła obsługa komputera,

- prawo jazdy kat. B

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- wykonywanie zadań w ramach użytkowania obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr 1,

- sporządzanie umów i zleceń w zakresie realizowanego zadania,

- rzetelne, terminowe i dokładne opracowywanie sprawozdań w ramach realizacji zadania oraz raportowanie o postępach w ich realizacji,

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z różnymi instytucjami i organizacjami w celu prawidłowej realizacji zadania,

- koordynacja oraz monitorowanie działań związanych z realizacją zadania,

- organizacja spotkań w ramach realizowanego zadania,

- prowadzenie informacji i promocji,

- archiwizowanie dokumentów,

- bieżące śledzenie przepisów krajowych i UE dotyczących realizowanego projektu.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- doświadczenie w zakresie gospodarki rybackiej, wędkarstwa i turystyki wędkarskiej,

- znajomość ekosystemu Dorzecza Parsęty,

- komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- zaangażowanie,

- kreatywność, samodzielność,

- wysoka kultura osobista,

- dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na stanowisku ds. ichtiologii, podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej egzaminem (art 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

6. Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kopie dokumentów poświadczających przebieg kariery zawodowej,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności,            

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku,

- oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w ZMiGDP.

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”nabór na stanowisko urzędnicze ds. ichtiologii osobiście w sekretariacie Biura Związku w Karlinie lub za pośrednictwem poczty na adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. ul. Szymanowskiego 17,78-230 Karlino w terminie do 01 czerwca 2023 r. (włącznie).

8. Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku .

10. Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05.2016r., str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biura;

2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@parseta.org.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym w celu:

 - przyjęcia dokumentów rekrutacyjnych;

- przeprowadzenia procesu rekrutacji;

- archiwizacji dokumentów.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust.1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego

obowiązku ciążącego na administratorze. Obowiązek prawny ciążący na administratorze jest określony w prawie krajowym w szczególności wynika z art. 221 par. 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, a także z art. 6 ust 3 oraz ust 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W sytuacjach kiedy zakres danych podanych przez kandydata jest szerszy niż wymagają tego przepisy prawa, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez złożenie dodatkowych nadmiarowych dokumentów niż określone w przepisach prawa. W sytuacjach gdzie podstawa prawna jest zgoda kandydata cofnięcia zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji jednak nie dłużej niż rok od chwili złożenia dokumentów.

Okres wskazany powyżej może zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.

5. Odbiorcy danych

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym inspektorem ochrony danych.

8. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane;